Ndaghaano Mpyaka mu Lubwisi (Uganda)

Iaith: Talinga-Bwisi

Version Information

Gwybodaeth Hawlfraint

© 2015 The Bible Society of Uganda with the co-operation of Wycliffe Bible Translators, Inc.