พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

Iaith: Northern Thai

Version Information

Gwybodaeth Hawlfraint

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc