Chwilio ffurf

Mātiu int

Ko e Talateu

Ko e Kōsipeli naʻe tohi ʻe Mātiú ko e ongoongo lelei ia kia Sīsū ko e Fakamoʻui naʻe talaʻofá, ʻa e Toko Taha ʻe fakahoko mai ai ʻa e ngaahi talaʻofa naʻe fai ʻe he ʻOtuá ki hono kakaí ʻi he Fuakava Motuʻá. Ko e ongoongo lelei ai pē ia foki ki māmani kātoa.

‘Oku maau ʻaupito hono fokotuʻutuʻú ‘o Matiú. ʻOku kamataʻaki e ʻaloʻi mai ʻo Sīsuú, hoko ai hono papitaisó mo hono ʻahiʻahiʻí, pea hoko ai ki heʻene malanga, faiako mo fakamoʻui mahaki ʻi Kālelí. Hili iá ʻoku fakamatala ʻa Mātiu ki he fononga ʻa Sīsū mei Kāleli ki Selusalema, mo e ngaahi meʻa naʻe hoko ʻi he uike fakaʻosi ʻo e nofo ʻa Sīsū ʻi māmaní, ʻo fakaʻosi ki hono kalusefaí mo ʻene toe tuʻú.

ʻOku fakafōtungaʻi mai ʻa Sīsú ʻi he Kōsipelí ni ko e faiako fungani, ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻa hono fuʻu mafai lahi ʻi hono fakaʻuhingaʻi e Lao ʻa e ʻOtuá, peá ne akoʻi ki he kakaí ʻa e anga ʻo e Puleʻanga ʻo e ʻOtuá. Ko ʻene ngaahi akonaki ʻoku tānaki ʻo fakamāʻopoʻopo he konga ʻe nima: 1) Ko e malanga he Moʻungá, ʻa ia ʻoku kau ki he ngaahi ʻulungaanga, fatongia, tāpuaki, mo e kahaʻu ʻo e kakai ʻo e Puleʻanga ʻo Hēvaní (vahe 5-7); 2) Ko e ngaahi fakahinohino ki heʻene kau ako ʻe toko hongofulu mā uá ʻo fekauʻaki mo ʻenau ngāué (vahe 10); 3) Ko e ngaahi talanoa fakatātā ʻo fekauʻaki mo e Puleʻanga ʻo Hēvaní (vahe 13); 4) Ko e fakahinohino ʻo fekauʻaki mo e anga ʻo e kaungāfononga mo Kalaisí (Vahe 18); pea 5) Ko e ngaahi fakahinohino ʻo fekauʻaki mo e ngataʻanga ʻo e kuonga lolotongá pea mo e hoko mai ʻa e Puleʻanga ʻo Hēvaní (vahe 24-25).

Ko e Kakano ʻo e Tohi

Ko e tohi hohoko mo e ‘aloʻi mai o Sīsū Kalaisí 1:1-2:23

Ko e ngāue ʻa Sione Papitaisó 3:1-12

Ko hono papitaiso mo ʻahiʻahiʻi ʻo Sīsū 3:13-4:11

Ko e ngāue ʻa Sīsū ki he kakaí ʻi Kāleli 4:12-18:35

Ko e fou ʻa Sīsū mei Kāleli ki Selusalema 19:1-20.34

Ko e uike fakaʻosi ʻo e nofo ʻi māmani ʻa Sīsuú, ʻi Selusalema pea ofi ki Selusalema 21:1-27:66

Ko e toe tuʻu mo e hāhā holo ʻa e ʻEikí 28:1-20

Ko e Fuakava Fo'ou (Ko e TAULUA)

© 2011 Bible Society of the South Pacific

More Info | Version Index