Chwilio ffurf

Mātiu 2

Ko e ‘A‘ahi ‘a e Kau Tangata Poto

1Pea lolotonga ‘a e kei tu‘i ‘a Hēlotá, kuo ‘alo‘i ‘a Sīsū ‘i he kolo ko Pētelihema ‘i Siutea. Pea fuoloa si‘i mei aí kuo a‘u hake ki Selusalema ha kau tangata poto mei Hahake 2‘o faka‘eke‘eke ki he kakaí: “Ko e fē ‘a e feitu‘u kuo ‘alo‘i ai e tamasi‘i ‘e hoko ko e tu‘i ‘o e kakai Siú? Na‘a mau mamata ‘i he hahaké ki hono fetu‘ú, pea ko ‘emau omí ke faka‘apa‘apa ki ai.”

3‘I he fanongo ai ‘a e tu‘í, ‘a Hēlota, na‘e hoha‘a hono finangaló, pea mo Selusalema kātoa. 4Pea fekau leva ‘e Hēlota ke kātoa ange ‘a e kau taula‘eiki pulé mo e kau faiako lao ‘a Mōsesé, peá ne fehu‘i ange, “‘E ‘alo‘i ‘i fē koā ‘a e Mīsaiá?” 5Pea nau tala ange, “‘E ‘alo‘i ‘i Pētelihema ‘i Siutea. He ko e lau ‘eni ‘a e palōfitá:

6‘‘E Pētelihema ‘i he vahefonua Siuteá,

ko e kolo mahu‘inga koe he ngaahi kolo ‘i Siuteá;

He ‘e hoko mai ‘iate koe ha takimu‘a

pea ‘e hangē ia ko ha tauhi sipi ‘o hoku kakai ‘Isileli!’”

7Pea fekau fakapulipuli ‘e Hēlota ki he kau potó ke nau ō ange kiate ia. Peá ne fekau ke nau tala ange ‘a e ‘aho na‘e ‘uluaki ‘asi ai e fo‘i fetu‘ú. 8Pea toe fekau ‘e Hēlota kinautolu, “Mou ō ki Pētelihema ‘o kumi fakalelei e tamasi‘í. Pea ko ‘ene mahino pē ‘a e feitu‘u ‘oku ‘i aí, pea mou fakahā mai kiate au. He ‘oku ou fie ‘alu mo au ‘o fai ‘eku faka‘apa‘apa ki ai.”

9Pea hili e fetāpaaki ‘a e kau tangata potó mo e tu‘í, pea nau ō leva. Pea na‘e mu‘omu‘a ‘a e fo‘i fetu‘u na‘a nau mamata ki ai ‘i he hahaké ka nau muimui atu ‘o a‘u ki he feitu‘u na‘e ‘i ai e tamasi‘í, ‘o tu‘u mei ai.

10Ko e me‘a fakafiefia ‘aupito kiate kinautolu e toe ‘asi ‘a e fo‘i fetu‘ú.

11Pea ko e hū atu pē ‘a e kau tangatá ‘o sio ki he tamasi‘í mo ‘ene fa‘eé, ‘a Mele, pea nau tū‘ulutui hifo ‘o faka‘apa‘apa ki ai. Pea nau toki ‘ai hake ‘enau ngaahi me‘a‘ofá ‘o tuku atu: ko e koula, mo e ‘inisēnisi, pea mo e mula.

12Pea fuoloa si‘i mei aí pea fakatokanga ange ‘a e ‘Otuá kiate kinautolu ‘i ha misi ke ‘oua te nau toe fetu‘utaki mo Hēlota. Pea talu ai ‘enau foki hala kehe ki honau fonuá.

Ko e Hola ki ‘Isipite

13Pea hili e foki ‘a e kau tangata potó, na‘e misi ‘a Siosifa ‘o ne sio ki ha ‘āngelo ‘a e ‘Eikí ‘oku tu‘u mai. Pea pehē ange ‘e he ‘āngeló, “Tu‘u! Hola ke vave mo e tamasi‘í mo ‘ene fa‘eé ki ‘Isipite! Pea mou nofo ai kae‘oua ke u toki fakahā atu ke mou foki mai. He ‘oku kumi holo ‘e Hēlota ‘a e tamasi‘í ke tāmate‘i.” 14Pea tu‘u kei po‘uli ai ‘a Siosifa ‘o nau hola mo e tamasi‘í mo ‘ene fa‘eé ki ‘Isipite.

15Na‘a nau nofo ai ‘o a‘u ki he pekia ‘a Hēlota, pea mo‘oni ai e lau ‘a e palōfitá: “Na‘á ku ui hoku fohá ke ha‘u mei ‘Isipite.”

Ko e Tāmate‘i ‘o e Fānau Valevale

16Ko e mahino pē kia Hēlota kuo hao ‘a e kau tangata poto mei he hahaké he‘ene tauhelé, na‘á ne houhau ‘aupito. Peá ne fekau ‘ene kau sōtia ke nau ō ‘o tāmate‘i kotoa ‘a e tamaiki tangata ta‘u ua ‘o fai ki lalo ‘i Pētelihema mo e feitu‘u atu ko iá, ‘o fakatatau ki he me‘a na‘e tala ange ‘e he kau tangata potó. 17Pea mo‘oni ai e folofola na‘e fakafou mai ‘i he palōfita ko Selemaiá,

18“Na‘e ongo mai ha le‘o mei Lama;

ko e fetāngihi mo e ‘oiauē.

Tā ko Lesieli ‘okú ne tēngihia si‘ene fānaú.

Na‘e ‘ikai lava hano fakana‘ana‘a,

he kuo nau mate kotoa.”

Ko e Foki mei ‘Isipite

19Pea fai atu, pea pekia ‘a Hēlota. Pea lolotonga ‘a e kei nofo ‘a Siosifa ‘i ‘Isipité kuo misi ‘o sio atu ‘oku tu‘u mai ha ‘āngelo. 20Na‘e tala ange ‘e he ‘āngeló kia Siosifa, “Tu‘u ā, pea mou ō mo e tamasi‘í mo ‘ene fa‘eé ki ‘Isileli. He kuo mate ‘a e fa‘ahinga na‘a nau loto ke tāmate‘i iá.” 21Pea tu‘u hake ‘a Siosifa ‘o nau foki leva ki ‘Isileli.

22Ka ko e fanongo pē ‘a Siosifa kuo tu‘i ‘i Siutea ‘a e foha ‘o Hēlota, ‘a ‘Akileosi, na‘á ne manavahē he ‘alu ki aí. Peá ne toe misi ‘oku fakahā mai kiate ia ke nau hoko atu ki Kāleli. 23Pea nau ō ‘o nofo ‘i he kolo ko Nāsaleti, pea mo‘oni ai e folofola ‘a e ‘Eikí ki he palōfitá, “‘E ui ia ko e Nasaline.”

Ko e Fuakava Fo'ou (Ko e TAULUA)

© 2011 Bible Society of the South Pacific

More Info | Version Index