Chwilio ffurf

Čơdơ̆ng Phŭn int

Tơlơi pơthâo brơi

Boh hră Čơdơ̆ng phŭn kiăng pia jing “tơlơi čơdơ̆ng pơphŭn”. Hră anai laĭ nao kơ tơlơi hrih pơjing abih bang mơnơ̆ng, phŭn atur kơ ană mơnuih, tơlơi phŭn blŭng kơ tơlơi soh hrŏm hăng tơlơi tơnap tap amăng lŏn tơnah, laih anŭn tơlơi Ơi Adai ngă kơ mơnuih mơnam. Hră Čơdơ̆ng phŭn arăng pơpha ñu jing dua črăn prŏng: (1) Tơlơi hrih pơjing lŏn tơnah, laih anŭn tơlơi čih ruai kơ ană mơnuih so hơđăp đưm dih. Črăn anai ră ruai glaĭ tơlơi ră ruai kơ Ađam laih anŭn Êwa, Kain laih anŭn Abel, Nôê laih anŭn tơlơi ia prŏng lip, hrŏm hăng tơlơi truh amăng sang rơñan Babel (Črăn 1-11). (2) Tơlơi čih ră ruai djơ̆ kơ ƀing ơi adon kơ ƀing Yuđa. Tal blŭng jing Abraham, pô hmâo tơlơi pơpŭ pơyom yua mơ̆ng tơlơi ñu đaŏ laih anŭn tơlơi ñu gưt hiăp Khua Yang. Tŏ kơ anŭn jing tơlơi ră ruai kơ ană đah rơkơi Abraham jing Isak, tơčo Abraham jing Yakôp (arăng ăt iâu dơ̆ng mơ̆n jing Israel), laih anŭn pluh dua čô ană đah rơkơi Yakôp jing hĭ pluh dua čô khua kơnŭng djuai amăng pluh dua kơnŭng djuai Israel. Hră anai čih lu biă mă kơ tơlơi hơdip Yôsep, sa amăng pluh dua čô ană đah rơkơi Yakôp, laih anŭn khul tơlơi truh hmâo ba Yakôp hrŏm hăng abih bang sang anŏ ñu trŭn nao pơ čar Êjip (Črăn 12-50).

Wơ̆t dah sŏp hră Čơdơ̆ng phŭn laĭ nao kơ tơlơi hơdip ană mơnuih samơ̆ phŭn atur laih anŭn hloh kơ abih bang sŏp hră anai čih glaĭ khul bruă Ơi Adai hmâo ngă laih. Sŏp hră anai pơphŭn hăng tơlơi pơklă pơsĭt Ơi Adai jing Pô hmâo hrih pơjing adai rơngit hăng lŏn tơnah laih anŭn pơđŭt hră hăng tơlơi sa tơlơi ƀuăn tui anai Ñu ăt dŏ hyơ̆k bơngơ̆t nanao kơ ană mơnuih. Čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn truh pơ đŭt hră anai brơi arăng ƀuh Ơi Adai yơh jing Pô yom phŭn kơnel, Pô phat kơđi laih anŭn pơkơhmal ƀing mơnuih ngă soh, atăt gai laih anŭn djru brơi ană plei pla Ñu. Sŏp hră so hơđăp anai čih pioh glaĭ tơlơi ră ruai kơ tơlơi đaŏ kơ sa djuai mơnuih laih anŭn djru răk wai tơlơi đaŏ anŭn dŏ hơdip nanao.

Jar pơpha

Tơlơi hrih pơjing adai lŏn hăng ană mơnuih (1:1 – 2:25)

Phŭn blŭng kơ tơlơi soh laih anŭn tơlơi ruă nuă (3:1-24)

Mơ̆ng Ađam truh pơ Nôê (4:1 – 5:32)

Nôê laih anŭn ia lip prŏng (6:1 – 10:32)

Rơñan Babel (11:1-9)

Mơ̆ng Sem truh Abram (11:10-32)

Ƀing ơi adon: Abraham. Isak, Yakôp (12:1 – 35:29)

Ană tơčo Êsâo (36:1-43)

Yôsep hăng ƀing adơi ayŏng ñu (37:1 – 45:28)

Ƀing Israel ƀơi Êjip (46:1 – 50:26)

Hră Ơi Adai Pơhiăp

© United Bible Societies, 2016

More Info | Version Index