Chwilio ffurf

KU̧U̧NAŊMƆ 1

Nyɛrɛ dee yiwese in nù

1Ŋgimbi nɛ̀ Sɔ̧ ku̧u̧ nɛ̀ naŋ dee yiwese in nù, 2nù duka so gee, mɔ bo sɛnɛ na, tum kpee so zu ɗuka-fara. Ɔmi ko Sɔ̧ bui̧a so nɛ zu yì nɛnɛ. 3Sɔ̧ tɔ̧a̧: «Sa̧a̧mɔ a̧ de!» Ɓɛɛ sa̧a̧mɔ de.- 4Sɔ̧ zɔka sa̧a̧mɔ duk nɛ de-a, ɓɛɛ Sɔ̧ kɛ̧ mgbara sa̧a̧mɔ in tum. 5Sɔ̧ saa sa̧a̧mɔ «wese», ɓɛɛ a̧ sa nin tum'e «zɛ». Hegɔ zɛ dea ɓɛɛ mɔ sa̧; duka nɛ́ kuti ɔɔ-zɛ.a

6Sɔ̧ tɔ̧a̧: «Gba̧a̧-yí-zan a̧ duk mgbara o yì mɛ kɛ̧ mgbara wa!» Ɓɛɛ mɔ de hegɔ.- 7Sɔ̧ dee gba̧a̧-yí-zan, ɓɛɛ kɛ̧ mgbara yì mɛ ŋgɔn in yì mɛ ɗɔɔ. 8Sɔ̧ saa nin gba̧a̧-yí-zan «yiwese». Zɛ dea ɓɛɛ mɔ sa̧; duka nɛ́ yiitoo ɔɔ-zɛ.

9Sɔ̧ tɔ̧a̧: «O yì mɛ́ ɗɔɔ yiwese a̧ mɔi̧ ŋmaa duk kpɔk fara ha̧ kora fara mɛ gbo!» Ɓɛɛ mɔ de hegɔ. 10Sɔ̧ saa nin kora fara «nu», ɓɛɛ a̧ sa nin yì nɛ mɔi̧a ŋmaa'e «gba-tɔp». Sɔ̧ zɔka'e mɔ‘i ɔ dee. 11Sɔ̧ tɔ̧a̧: «Nu a̧ dɛm o bɔr-mɔ, o nyɔnɔ nɛ a̧a̧ nɛ kpar-a in o te nɛ wai wai nyɛm nɛ ɗoŋ kpar-wa nɛ tɛ dɛm siti!» Ɓɛɛ mɔ de hegɔ. 12Ɓɛɛ nù de ha̧ o bɔr-mɔ mɛ dɛm in o nyɔnɔ nɛ a̧a̧ nɛ kpar-a, in o te nɛ wai wai nyɛm nɛ ɗoŋ kpar-wa. Ɓɛɛ Sɔ̧ zɔka duka nɛ de-a. 13Zɛ dea ɓɛɛ mɔ sa̧; duka nɛ́ taar ɔɔ-zɛ.

14Sɔ̧ tɔ̧a̧: «O sa̧a̧mɔ a̧ de sɛn yiwese wen kɛ̧ɛ̧ mgbara wese in zɛ, wa tɛ ya nɛ́ mɔɔ-usi-mɔ mgbara o gbaŋa, mgbara o wese in zɛ tɔra pɛ; 15wa tɛ́ ya nɛ́ sa̧a̧mɔ sɛn yiwese wen nyɛka-a zu nù.» Ɓɛɛ mɔ de hegɔ. 16Ɓɛɛ Sɔ̧ de gasa sa̧a̧mɔ yiitoo: gasa sa̧a̧mɔ wen nyɛka-a nɛ̀ wese, geɗek sa̧a̧mɔ wen nyɛka-a nɛ̀ zɛ. 17Sɔ̧ ee o sa̧a̧mɔ nɔ‘i sɛn yiwese wen nyɛka-a zu nù, 18wen ha̧ wa mɛ́ ɔ wan zu wese in zɛ, in ha̧ wa mɛ́ kɛ̧ mgbara sa̧a̧mɔ in tum; ɓɛɛ Sɔ̧ zɔka mɔɔ nɔ‘i ɔ dee. 19Zɛ dea ɓɛɛ mɔ sa̧; duka nɛ́ naar ɔɔ-zɛ.

20Sɔ̧ tɔ̧a̧: «Yì a̧ dun nɛ o be mɔ lɛŋ nɛ ɔm ɔm, ɓɛɛ o nɔ̧́í̧ a̧ bu̧i nɛ yiwese see zu nù.» 21Sɔ̧ dee o gasa ŋga saɗi-ɗɔɔ-yì, o mɔ lɛŋ nɛ ɔm ɔm in nɛ fo mɔ foo nyɛm nɛ ɗoŋ duk-wa nɛ duna ɗɔɔ yì, in o nɔ̧́í̧ lɛŋ nyɛm nɛ ɗoŋ duk-wa. Sɔ̧ zɔka mɔ‘i ɔ dee. 22Sɔ̧ toka de yoŋgo zu wa, a̧ tɔ̧a̧: «Ɛ̀nɛ̀ dɛ́m, ɛ̀nɛ̀ nyɛ́ɓí, ɛ̀nɛ̀ dún ɗɔɔ gba-tɔp in o nɔ̧́í̧ a̧ dɔ́k sɛn zu nù mbɛt!» 23Zɛ dea ɓɛɛ mɔ sa̧; duka nɛ́ mɔɔrɔ ɔɔ-zɛ.

24Sɔ̧ tɔ̧a̧: «Nù a̧ dɛm o mɔ nɛ ɔm ɔm nyɛm nɛ ɗoŋ duk-wa; o gasa saɗi in o be saɗi, o saɗi-zaŋbɛɛ nyɛm nɛ ɗoŋ duk-wa!» Ɓɛɛ mɔ de hegɔ. 25Sɔ̧ dee o saɗi-zaŋbɛɛ nyɛm nɛ ɗoŋ duk-wa, o mɔ-dai nyɛm nɛ ɗoŋ duk-wa, in o be saɗi zu nù lɛŋ nyɛm nɛ ɗoŋ duk-wa; ɓɛɛ Sɔ̧ zɔka o mɔɔ nɔ‘i ɔ dee.

26Sɔ̧ tɔ̧a̧: «Ɛ̀ɛ̀ dé bíí hee ɛ́ɛ́ ga, nɛ hɔɔ ŋmaa in yɛɛ ɓɛɛ a̧ tɛ́ kpa ŋgai zu o zoro ɗɔɔ gba-tɔp, o nɔ̧́í̧, o gasa mɔ-dai, o saɗi-zaŋbɛɛ, in o be saɗi-gbur-zaŋ nɛ nù!»- 27Sɔ̧ dee bíí hɔ ŋmaa in a̧ sɛn tɛ gi̧ɔ̧-tɛ-a; a̧ dee bíí, a̧ dee wiwii in okoo.-- 28Sɔ̧ toka de yoŋgo zu wa; a̧ tɔ̧ɔ̧ ha̧ wa: «Ɛ̀nɛ̀ kó, ɛ̀nɛ̀ dɔ́k siti, ɛ̀nɛ̀ dún nu, ɓɛɛ ɛ̀nɛ̀ ɔ́ wan zu a̧; ɛ̀nɛ̀ ɔ́ wan zu o zoro ɗɔɔ gba-tɔp, o nɔ̧́í̧ in o saɗi zu nù lɛŋ.» 29Sɔ̧ tɔ̧a̧: «Mi ha̧a̧ nyɔnɔ nɛ̀ kpar-a a̧a̧ sɛnɛ sɛn zu nù lɛŋ in o te nɛ a̧a̧ nɛ waya-a nɛ̀ dɛm dɛm h’ɛ́nɛ́; wa lɛŋ tɛ ya nɛ́ mɔɔ-nyɔŋ k’ɛ́nɛ́. 30O saɗi in o nɔ̧́í̧ yiwese lɛŋ in o mɔ nɛ gbur zaŋ gbur nɛ nù, mɔ lɛŋ nɛ a̧a̧ nɛ ɔmi tɛ, mi ha̧a̧ o te in o zɔ̧ ha̧ wa nɛ nyɔŋmɔ.» Ɓɛɛ mɔ de hegɔ. 31Sɔ̧ zɔka mɔ lɛŋ n'aa dea, mɔ lɛŋ duka nɛ de-a nyɛmna. Zɛ dea ɓɛɛ mɔ sa̧; duka nɛ́ mɔɔrɔ-ɗoŋ-kpɔk ɔɔ-zɛ.