Chwilio ffurf

Pianciilna 1

Piansakna Tangthu

1A kipat ciilin Pathian in vaannuai bup bitphua hi. 2Leitung in lim le meal nei ngawlin awngthong hi. Khuazing in tuipi sincip bikbek a, Pathian Thaa sia tui tungah diang hi. 3Tuaciang Pathian in, “Khuavak om hen” ci in thupia a, khuavak om hi. 4Pathian in khuavak a mu ciang phasa hi. Tuaciang ama in khuazing pan khuavak khen a, 5ama in khuavak sia ‘Sun’ ci a, khuazing sia ‘Zan’ ci hi. Nitak bo in zingsang hong theng a, a ni khat ni ahi hi.

6-7Pathian in, “Tuite mun nii a kikhen natu in mun kuampi khat om hen” ci in thu a piak ciang om paih hi. Pathian in mun kuampi khat vawt a, a tung tui pan a nuai tui khen hi. 8Ama in mun kuampi sia “Van” ci hi. Nitak bo in zingsang hong theng a, a ni nii ni ahi hi.

9Tuaciang Pathian in, “Leitangh kilangh natu in, van nuai a om tui te mun khat ah kingawm hen” ci in thu a piak ciang kingawm paih hi. 10Pathian in leiko sia “Leitangh” ci a, a kikaikhawm tuite sia “Tuipi” ci hi. Pathian in tuate a mu ciang phasa hi. 11Tuaciang ama in, “Leitangh in thingkung lopa nam theampo, cii a neite le nga a neite piang hen” ci in thu a piak ciang piang hi. 12Leitangh in thingkung lopa nam theampo a piansakna, Pathian in a mu ciang phasa hi. 13Nitak bo in zingsang hong theng a, a ni thum ni ahi hi.

14Tuaciang Pathian in, “Sun le zan kikhen natu, ni le tha le kumte khen natu le khua hunte teptee natu in van ah khuavakte om hen a, 15leitung khuavak pia tu in van taang hen” ci in thu a piak ciang taang paih hi. 16tuaciang Pathian in khuavak a lian zaw nii vawt a, ni in sun teng uk a, tha in zan teng uk hi; ama in aksite zongh vawt hi. 17Ama in leitung a taangsak tu in van ah khuavakte koi a, 18khuazing le khuavakte khenin sun le zante uksak hi. Pathian in tuate a mu ciang phasa hi. 19Nitak bo in zingsang hong theng a, a ni li ni ahi hi.

20Tuaciang Pathian in, “Tui sia nganhing nam tuatuam tam mama te taw kidim hen a, vui sia vacimte taw kidim hen” ci in thupia hi. 21Tuaciang Pathian in tuipi nganhing liante, tui sung a nungta nganhing nam theampo le vacim nam theampo piangsak hi. Pathian in tuate pha hi, ci in mu hi. 22Pathian in a bitphua sate theampo thupha pia a, tui sung nganhingte pungin tuipi sung dim hen a, vacimte zongh tam mama pha tahen, ci hi. 23Nitak bo in zingsang hong theng a, a ni nga ni ahi hi.

24Tua zawkciang Pathian in, “Innsa le ngamsa, a lian le a no, nganhing nam theampo leitangh in piangsak hen ” ci in piangsak a, ama in pha hi ci in mu hi.

26Tuaciang Pathian in, “Eima taw a kibang, eima hong sunin mihing ih vawt tu hi. Amate in, ngasa, vacim le innsa ngamsa, a lian a note tungah vaangletna nei tu hi,” ci hi. 27Tuaciang Pathian in ama taw kibangin mihing bitphua hi. Ama in numei le pasal bitphua a, 28thupha pia in, “Tu le ta tam mama nei tavun a, na suan na paalte leitung ah dimin, amate thuthu in leitung uk tahen. Keima in ngasate, vacimte le nganhing theampote tungah ukna za kong pia hi. 29Keima in note neak tu in thaici nam tuatuam le thingnga nam tuatuamte kong pia a, 30ahizong ngamsa theampote le vacim theampote ii an tu in, lopa le thingteete ka pia hi,” a ci ciang tuabangin piang paih hi. 31Pathian in a vawtsa theampo a et ciang phasa mama hi. Nitak bo in zingsang hong theng a, a ni luk ni ahi hi.

Siyin Bible

© Bible Society of Myanmar 2004

More Info | Version Index