Chwilio ffurf

SAN MATEO 1

Dsa₂ can'₅₄ quián₅ Jesucristo i₂jme₁chan₂ ma₂lɨ́g'₂

(Lucas 3:23-38)

1A₂la₂ bá₄ caun₂ lista ja₁le₁ton₅ dsa₂ can'₅₄ quián₅ Jesucristo i₂jme₁lɨ́n₄ tsɨ₁jon₂ quián₅ David+ quian'₅₄ Abraham.

2Abraham ca₂lɨn₃ jmei₂ Isaac,

Isaac guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jacob;

Jacob guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Judá quian'₅₄ rɨin'₅₄.

3Judá guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Fares quian'₅₄ Zara

të₂le₃ quian'₅₄ Tamar.

Fares guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Esrom;

Esrom guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aram.

4Aram guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aminadab;

Aminadab guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Na'asón;

Na'asón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Salmón;

5Salmón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Bo'oz

të₂le₃ quian'₅₄ Rahab.

Bo'oz guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Obed

të₂le₃ quian'₅₄ Ruth.

Obed guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Isaí;

6Isaí guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Rag₅₄ David.

Rag₅₄ David guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Salomón,

(të₂le₃ quian'₅₄ i₂jme₁lɨ́n₄ dsa₂ mɨ́₂

quián₅ Urías le₂jŋiá₅).

7Salomón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Roboam;

Roboam guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Abías;

Abías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Asa;

8Asa guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Josafat;

Josafat guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Joram;

Joram guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Usías;

9Usías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jotam;

Jotam guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Acaz;

Acaz guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Ezequías;

10Ezequías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Manasés;

Manasés guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Amón;

Amón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Josías;

11Josías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jeconías quian'₅₄ rɨin'₅₄,

(lia'₂ con'₂ jmɨg₄ jme₁ca₂i₃lén₂ dsa₂ israelitas

a₂ca₂tág₃ dsa₂ juɨ₅ 'uë₃ Babilonia).

12Cang₂ jme₁ma₂tág₃ dsa₂ 'uë₃ Babilonia jaun₂,

ca₂lɨn₃ Jeconías jmei₂ Salatiel;

i₂ca₂lɨn₃ jmei₂ Zorobabel;

13Zorobabel në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Abiud;

Abiud guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eliaquim;

Eliaquim guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Azor;

14Azor në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Sadoc;

Sadoc guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aquim;

Aquim guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eliud;

15Eliud guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eleazar,

i₂ca₂lɨn₃ jmei₂ Matán;

Matán guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jacob;

16Jacob në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ José, dsɨ₂i₂gu₂ María;

María guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ chog₅₄ Jesús

i₂të́'₂ dsa₂ Cristo*.+

17Jaun₂ në́₃, con'₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ jme₁chan₂ Abraham ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂rë₃chán₃ David, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ jme₁chan₂ David, ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂tág₃ dsa₂ dsa₂ israelitas juɨ₅ 'uë₃ Babilonia; cang₂ jaun₂ guë́₄ në́₃, con'₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ ca₂tág₃ dsa₂, ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂rë₃chán₃ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄.+

'A₂ lia'₂ ca₂lë₃ a₂ca₂rë₃chán₃ Jesús

(Lucas 2:1-7)

18Le₂la₂ bá₄ ca₂lë₃ a₂ca₂rë₃chán₃ Jesús: chog₅₄ jme₁chen₂ María jme₁ma₂lɨ'₅₄ jág₁ a₂jéin'₂ gu₂ quian'₅₄ José; la₁ né'₃ guë́₄ a₂tiain'₃, María në́₃ ca₂can₃ guein₂ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 19José dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅ në́₃ jme₁lɨ́in₄ jan₂ dsa₂ dsen₃, jaun₂ tsá₃ jme₁'nio₃ chein'₃ o₂guí'₃ María jua'₅₄ le₃ŋi₅ dsa₂ juɨn₅; jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ jme₁dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ a₂jme₁téi₂ bá₄ con'₂ tsá₃ 'ein₂ ŋi₅. 20Le₂jaun₂ bá₄ jme₁ma₂ca₂'náu'₃ dsɨ́₅ jmo₃, jme₁ca₂quɨ₃ a₂ca₂jme₃jnia₅ jan₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄ ne₅₄ ca₂juá'₂:

―Së́₄, tsɨ₁jon₂ David, tsá₃ lë₁jmo₂ gang'₃ jua'₅₄ cán'₁ o₂guí'₃ a₂guéng'₄ María a₂léin₂ dsɨ₂i₂gog'₂, ia₁ guein₂ i₂le₃chan₂ quiáin₅ já₅ ja₁con₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 21Jaun₂ le₃chan₂ jan₂ guein₂ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅, jaun₂ quiain'₅₄ 'ne₂ JESÚS.+ Le₃chein₂ le₂në₅ ia₁ a₂lióin₂ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅ 'uɨg₅₄ dsáu₁.

22Ca₂lë₃ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ ia₁jaun₂ le₃ti₃ juɨ₁lia'₂ ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quiáin₅, jme₁ca₂juá'₂:

23Cán₂ jan₂ dsa₂ mɨ₄ guein₂,

jaun₂ le₃chan₂ jan₂ guein₂ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅,

jaun₂ le₃chein₂ Emanuel,+

co₂'nió'₄ a₂juá'₂: Quiong'₅₄ Diú₄ jniog₄.

24Jaun₂ jme₁ca₂ŋé₃ Së́₄ a₂jme₁rë₂güɨ́in₃ jaun₂, le₂jaun₂ bá₄ ca₂jmo₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂juá'₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄, jaun₂ ca₂guein₃ bá₄ María a₂lén₂ 'éi₂ dsɨ₂i₂gu₂. 25La₁ia₁ tsá₃ ca₂tiáin'₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁né₄, jua'₅₄ a₂ca₂rë₃cuɨin₂₃ rɨin'₅₄, ca₂lia'₂ jme₁ca₂rë₃chán₃ guein₂ i₂le₂'uɨg₅₄ 'éi₂ quián₅ bá₄ María; jaun₂ ca₂quiain₃ guein₂ Jesús.